Ako je to s EQ?

Otázka:

Ako je to s emocionálnou inteligenciou (EQ)? Existujú vôbec testy na EQ?

EQ

Odpoveď:

T. Gardner, jeden z prvých psychológov, ktorý nastolil otázku emocionálnej inteligencie (EQ), upozorňuje na to, že „mnoho ľudí s IQ 160, ale s nízkou EQ, pracuje pre ľudí s IQ 100, ktorí sú však v oblasti EQ a tým aj v medziľudských vzťahoch neobyčajne nadaní.“

EQ môžeme pozorovať už v mladšom veku dieťaťa. Napríklad prvé známky empatie, ktorá je dôležitou súčasťou EQ, badáme už u detí okolo 2 rokov (prejavuje sa súcitom s plačúcim bratčekom alebo snahou ho rozveseliť). Konkrétnym príkladom na existenciu EQ môže slúžiť prípad Vanesy z materskej školy, kde sa testovala interpersonálna inteligencia. Úlohou detí bolo pomocou kartónových figuriek detí materskej školy ako aj ich učiteliek postaviť každého chlapca a každé dievča na to miesto v triede, kde sa najradšej hrá a následne ho dať k tým deťom, s ktorými sa najradšej hrá. Vanesa najlepšie riešila túto úlohu, ukázalo sa, že veľmi dobre pozná svojich kamarátov z MŠ. Mala dokonalý prehľad o vzťahoch medzi deťmi v triede, čo signalizovalo jej sociálnu vnímavosť. Práve tieto zručnosti môžu v budúcnosti pomôcť Vanese vyniknúť v kariére v práci s ľuďmi, v managerstve alebo v diplomacii.

Zároveň sa vie, že EQ sa dá rozvíjať, že človek, ak na sebe v tejto sfére pracuje, dokáže doviesť svoju EQ na skutočne vysokú úroveň. Čo však treba rozvíjať?

V súvislosti s EQ sa spomína 5 hlavných oblastí emocionálnych schopností:

1. Poznanie vlastných emócií

Sebauvedomenie, vedomé rozpoznanie citov v okamžiku ich vzniku, je jednou zo základných kameňov emocionálnej inteligencie. Schopnosť sledovať a priebežne si uvedomovať svoje city je nevyhnutná pre sebaporozumenie. Pokiaľ nie sme schopní uvedomiť si naše skutočné pocity, sme voči nim bezbranní. Ľudia, ktorí sú si svojimi citmi istí, sa vo svojom živote lepšie rozhodujú.

2. Zvládanie emócií

Vedieť zvládnuť a ovládať svoje city tak, aby zodpovedali danej situácii je schopnosť, ktorá má základ v rozvinutom sebauvedomení. Ľudia, ktorí majú túto schopnosť málo rozvinutú, sa neustále trápia a stretávajú s tiesnivými pocitmi, ale tí, ktorí v nej vynikajú, sa dokážu zo sklamania rýchlo spamätať.

3. Schopnosť sám seba motivovať

Zapojenie emócií do nášho úsilia a snaženia je nevyhnutné aj preto, že inak by sme neboli schopní sa dlho sústrediť, stratili by sme motiváciu. Emocionálne sebaovládanie je základom akéhokoľvek úspechu. Ľudia, ktorí to dokážu sú produktívnejší a výkonnejší.

4. Vnímavosť k emóciám iných ľudí (empatia)

Empatia je základnou „ľudskou kvalitou“. Táto vlastnosť sa s rastúcim emocionálnym sebauvedomením prehlbuje. Empatia podnecuje altruizmus. Empatickí ľudia vedia vycítiť, čo iní ľudia potrebujú a očakávajú.

5. Umenie medziľudských vzťahov

Či má človek dobré medziľudské vzťahy závisí tiež na tom, či je schopný sa vcítiť do emócií ostatných a prispôsobiť tomu svoje jednanie. Patria sem práve tie vlastnosti, ktoré bývajú v pozadí obľúbenosti, vedúceho postavenia či schopnosti konštruktívne jednať s ľuďmi. Ľudia, ktorí tomto smere vynikajú, sa stávajú spoločenskými hviezdami.

Testy na meranie EQ existujú (pozri napr. Brockertová ,S. – Branová, G.: Testy emocionálnej inteligencie. Bratislava, Ikar 1997), ale sú zamerané len na zisťovanie niektorej oblasti EQ (keďže ide o veľmi zložitú a komplikovanú záležitosť). Takto sa v predmetných publikáciách objavujú EQ testy empatie, angažovanosti v kontakte, sebamotivácie, sebariadenia, či sebavedomia. Sú určené ľuďom – neprofesionálom na skutočne iba orientačné posúdenie úrovne svojej EQ. Bibliou v hľadaní odpovedí na otázky ohľadom EQ je knižka D. Golemana: Emoční inteligence. Praha, Columbus 1997.

Dr.Eva Gajdošová