Kolísanie hladín cukru – horská dráha v živote diabetika

Neistota, kolísanie, výšky a pády…extrémne výkyvy nie sú dobré v živote žiadneho človeka. V živote diabetika je najdôležitejšou normou hladina cukru. Hladina krvného cukru sa v priebehu dňa mení u každého človeka. U zdravých ľudí však nikdy však neklesne pod 3,3mmol/l a nalačno nestúpne nad 5,5 mmol/l. Len krátko po jedle je trochu vyššia, ale do dvoch hodín už klesá pod 7,8 mmol/l a dostáva sa do rozmedzia 3,3-5,5 mmol/l. Súhra hormónov inzulínu, glukagónu a adrenalínu zaisťuje v tele účinné hospodárenie s glukózou. Umožňuje jej prísun do celého tela, jej dobré spracovanie a využitie a spoľahlivo udržuje hornú i dolnú neprekročiteľnú hranicu glykémie. Pri diabete toto hospodárenie nefunguje. Diabetes mellitus je porucha, pri ktorej glykémia stúpa – vzniká hyperglykémia.

Kolísanie hladín cukru

Na opačnej strane výkyvov krvného cukru je hypoglykémia- príliš nízka hladina cukru v krvi. Časté vzostupy a pády hladín cukru sú pre diabetikov veľmi nebezpečné. Môžu spôsobiť rôzne akútne ale aj chronické komplikácie cukrovky. Priveľa cukru v krvi – hyperglykémia postupne poškodzuje cievy a dôležité orgány. Nízka hladina cukru- hypoglykémia zase bez rýchlej pomoci môže vyústiť do diabetickej kómy,poškodenia mozgu a dokonca aj smrti.

Kolísanie hladín cukru spôsobuje neliečená alebo zle liečená cukrovka. Aj diabetici, ktorí užívajú lieky či inzulín však môžu trpieť výkyvmi krvného cukru. Existuje totiž viacero faktorov, ktoré môžu viesť ku zmenám glykémie. Patrí medzi ne najmä stravovanie, cvičenie a užívané lieky, vrátane inzulínu. Sú však aj ďalšie faktory, ktoré diabetik nemôže kontrolovať ani ovplyvniť svojou životosprávou a správnym užívaním liečby. Patrí medzi ne výskyt iných ochorení, stresová záťaž, či užívanie iných ako diabetických liekov.

Jedlo: + Môže rýchlo ovplyvniť glykémiu, ktorá stúpne

Stres a ochorenie: + Môžu znížiť citlivosť organizmu na inzulín,čo sa zvyčajne prejaví vzostupom glykémie

Fyzická aktivita: Má tendenciu znižovať glykémiu

Lieky: ± Majú priamy dopad na glykémiu-  ich dávkovanie, načasovanie, vzájomné pôsobenie s inými než diabetickými liekmi môžu spôsobiť vzostup i pokles glykémie.

Pri kontrole výkyvov glykémie je dôležitá dobrá spolupráca pacienta s lekárom. Aj minimálna úprava liečby diabetu môže pomôcť k lepšej každodennej kontrole glykémie.

Kolísanie hladín cukru

Hyperglykémia

Hyperglykémia je vysoká hladina glukózy (cukru) v krvi. Jej najčastejšou príčinou je cukrovka, pri ktorej bunky nie sú schopné pre nedostatok inzulínu či inzulínovú rezistenciu glukózu spracovať a využiť ako zdroj energie. Vysoká koncentrácia glukózy v krvi poškodzuje steny ciev, spojivové tkanivo a v konečnom dôsledku spôsobuje všetky chronické komplikácie diabetu – poškodenie očí, obličiek, nervov, srdca a aj obávanú diabetickú nohu.

Zdravým ľuďom enzýmy rozkladajú zložité cukry z potravy na jednoduché cukry a tie sa vstrebávajú do zažívacieho traktu. Glukóza potom vstupuje do krvného obehu a prichádza do podžalúdkovej žľazy (pankreasu), kde beta-bunky uvoľňujú do krvi inzulín. Inzulín priamo znižuje hladinu krvnej glykózy a umožňuje jej vstup do buniek. Podporuje premenu glukózy na glykogén-“skladovaciu podobu“ glukózy a jeho ukladanie vo svaloch a pečeni. Blokuje tiež rozkladanie bielkovín a tukov v tkanivách. V prípade nedostatku inzulínu alebo zníženej citlivosti organizmu na pôsobenie inzulínu pri diabete sa hladina cukru v krvi zvyšuje a tento stav sa volá hyperglykémia.

Príčiny hyperglykémie

Hyperglykémia môže mať u diabetikov jednoduché príčiny ako sú nadmerná konzumácia jedla, nadmerné pitie sladených nápojov, nedostatočná fyzická aktivita, neprimerané užívanie liekov, ochorenie alebo stres. Najlepším spôsobom, ako zistiť hyperglykémiu, je stanoviť hodnotu glykémie v krvi.

 Prejavy hyperglykémie

Príznakmi príliš vysokého množstva cukru v krvi sú najmä:

 • zvýšený pocit smädu- v prípade, že pacient nevypije dostatočné množstvo tekutín, vzniká rýchle odvodnenie (dehydratácia)
 • časté močenie, obličky strácajú schopnosť vstrebávať veľké množstvá glukózy prítomnej v moči
 • malátnosť, únava
 • neschopnosť sústrediť sa a pokles pracovnej výkonnosti
 • zvýšené potenie, tras a závraty
 • zrýchlený srdcový tep

Hypoglykémia

Hypoglykémia vzniká vtedy, ak glukóza klesne pod spodnú hranicu normálnych hodnôt hypoglykémie 3,3 mmol/l a sú prítomné príznaky hypoglykémie. Za klasickú definíciu nízkej hladiny glukózy v krvi sa považuje:

 • prítomnosť príznakov hypoglykémie
 • nízka hladina cukru v krvi
 • vymiznutie prejavov hypoglykémie po podaní glukózy

Klinické príznaky hypoglykémie sa môžu vyvinúť veľmi rýchlo a vyžadujú okamžitú liečbu. Primeraná hladina cukru v krvi je dôležitá pre normálnu funkciu mozgu. Pri hypoglykémii sa znížuje metabolická aktivita mozgu, čo sa môže prejaviť rôznymi neurologickými, psychiatrickými alebo nešpecifickými príznakmi.  Opakované hypoglykémie môžu viesť k vážnym poruchám činnosti mozgu, pretože glukóza je pre nervovú bunku základným zdrojom energie. Môžu spôsobiť pokles kocentrácie, intelektových schopností a poruchy pamäte. Nezvratné poškodenia mozgu sa najčastejšie prejavujú zhoršeným chápaním a vnímaním myšlienok, zmenami nálad a poruchami koordinácie. Neliečená hypoglykémia môže vyústiť do poruchy vedomia, hypoglykemickej kómy a smrti. Veľmi dôležité je jej rýchle rozpoznanie a liečba, ktorej cieľom je obnovenie je rýchla obnova hladiny krvného cukru.

Existuje i takzvaná pseudohypoglykémia alebo falošná hypoglykémia. Príznaky sa u diabetikov prejavia pri prudkom poklese glykémie z vysokej hodnoty na mierne zvýšenú. Za prudký pokles glykémie sa považuje zníženie glykémie o viac ako 5-6 mm/mol v priebehu 2-3 hodín. Vzniká väčšinou u diabetikov s nedostatočnou liečbou a vysokými hodnotami krvného cukru.

Za istých okolností sa hypoglykémia môže objaviť aj u ľudí, ktorí nemajú diabetes.

Hypoglykémia- vážna komplikácia diabetu

Hypoglykémia patrí medzi závažné akútne komplikácie cukrovky Je to tiež vážny medicínsky, ale aj sociálny problém, ktorý spôsobuje zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť o diabetikov. Obavy z hypoglykémie znižujú kvalitu života diabetikov, ich spoločenské a pracovné uplatnenie  a zabraňujú účinnej liečbe. Nerozpoznané a neliečené hypoglykémie môžu negatívne ovplyviť zdravie pacienta. Podľa lekárov skutočný výskyt hypoglykémie je podstatne vyšší než sa predpokladá z bežného selfomonitoringu pacientov.

Hypoglykémia sa delí podľa výskytu príznakov na príznakovú -symptomatickú a bezpríznakovú- asymptomatickú. Podľa závažnosti sa delí na miernu, ktorej nápravu pacient zvládne sám a ťažkú, ktorá si vyžaduje asistenciu druhej osoby. U diabetikov 2. typu sa vyskytuje v priemere jedna epizóda ťažkej hypoglykémie za päť rokov.  Výskyt hypoglykémie sa u týchto pacientov líši podľa druhu liečby. Hypoglykémia postihuje 22 percent pacientov liečených bazálnym inzulínom a asi 33 percent diabetikov, ktorí sú liečení inzulínom a liekmi. Riziko vzniku ťažkej hypoglykémie sa zvyšuje počtom prekonaných hypoglykémií a dĺžkou liečby inzulínom.

Hypoglykémia patrí medzi najčastejšie dôvody prerušenia inzulínovej liečby na Slovensku.

Výskyt hypoglykémie podľa medzinárodných prieskumov súvisí s nedodržaním liečby a dokonca s prerušením inzulínovej liečby.  Pacienti často udávali vynechanie dávok, nedodržanie času podania a zníženie dávky  inzulínu. Strach z hypoglykémie bol častým dôvodom  úmyselných nepravidelností pri podaní inzulínu. Tento dôvod uviedlo až 44 percent pacientov, ktorí vynechali dávku a 51 percent pacientov, ktorí si sami znížili dávku inzulínu.

Až 22 percent lekárov uviedlo, že pacienti označujú hypoglykémiu alebo strach z hypoglykémie ako dôvod na prerušenie inzulínovej liečby. Mnohí z nich ju prerušia už počas prvého roku liečby. Až 88 percent lekárov pritom uviedlo, že u mnohých pacientov sa tak nedosahuje adekvátna kontrola glykémie.

Hypoglykémia bola v medzinárodných prieskumoch aj častým dôvodom pre hospitalizáciu najmä starších pacientov s diabetom 2. typu. Ťažká hypoglykémia sa tiež spája s výskytom závažných kardiovaskulárnych príhod a úmrtiami na infarkt a cievnu mozgovú príhodu. Až jedna tretina pacientov mala obavy z hypoglykémie a podobná časť pacientov udávala vedomé udržiavanie zvýšenej hladiny krvného cukru, aby predišli hypoglykémii.

Strach z hypoglykemickej príhody môže teda viesť k zhoršeniu kontroly glykémie. Pacienti sú kvôli tomuto strachu menej ochotní spolupracovať na intenzívnej liečbe, zhoršuje sa dodržiavanie diétnych opatrení aj správnosť a presnosť užívania liekov. Hypoglykémia sa tak paradoxne stáva rizikovým faktorom rozvoja neskorých chronických komplikácii diabetu spôsobených častou hyperglykémiou-vysokými hladinami cukru v krvi.

Príčiny hypoglykémie u diabetikov

 • Chybná dávka inzulínu a perorálnych antidiabetík – veľké množstvo, nesprávne časovanie, nesprávny typ liečiva.
 • Hladovanie, vynechanie večerného jedla- nízky alebo oneskorený príjem sacharidov po podaní liečiv
 • Náhla neprimerane intenzívna alebo dlhtrvajúca fyzická záťaž
 • Pobyt v extrémne teplom prostredí, ktoré zrýchľuje účinok inzulínu (na slnku , v saune)
 • Užívanie liekov, ktoré zvyšujú účinok inzulínu alebo perorálnych antidiabetík (nesterodiné antireumatiká, beta-blokátory a podobne)
 • Konzumácia alkoholu-znižuje sa vlastná produkcia glukózy
 • U diabetičiek liečených inzulínom po ukončení tehotenstva
 • Rozvoj komplikácií ako je obličkové zlyhávanie, spomalené vyprázdňovanie žalúdka a podobne
 • Endokrinné choroby- porucha štítnej žľazy, znížená funkcia naodbličiek,choroby hypofýzy, deficit hormónu glukagónu, ktorý spôsobuje rýchle uvoľňovanie glukózy do krvi a podobne
 • Rozvoj iných závažných porúch organizmu- porucha vstrebávania živín,závažné poruchy pečene,nádory a podobne

Prejavy hypoglykémie

Ak glykémia klesne pod 3,3 mmol/l vznikajú symptómy aktiváciou autonómneho nervového systému-varovné príznaky

 • pocit hladu
 • jemný tras
 • úzkosť
 • potenie
 • pocit tepla
 • zrýchlená činnosť srdca,tachykardia
 • vzostup tlaku krvi

Ak glykémia klesne pod 2,8mmol/l vznikajú neuroglykopenické symptómy porušením funkcie mozgu. Ide o nedostatok glukózy v centrálnom nervovom systéme.

 • bolesti hlavy
 • zhoršenie zraku, dvojité videnie
 • porucha reči
 • kŕče, obrny, závraty
 • slabosť, ospalosť
 • zmätenosť, podráždenie
 • nezvyčajné správanie
 • povahové zmeny
 • zmeny nálady- depresia, eufória, poruchy myslenia

Za závažnú hypoglykémiu sa považuje hladina pod 2,5mmol/l- definuje sa ako  stav s potrebou pomoci inou osobou  

Ľahká hypoglykémia

Diabetik rozpozná jej príznaky a môže ju samostatne zvládnuť. Máva ju väčšina inzulínom liečených diabetikov, pri intenzifikovanej inzulínovej liečbe sa vyskytuje častejšie. Príznaky bývajú premenlivé a majú individuálny vývoj. Okrem klasických príznakov pociťujú niektorí diabetici úzkosť, zmeny nálady, zvýšenú aktivitu, unáhlenosť a rozrušenie.

Ťažká hypoglykémia

Dochádza pri nej k zmene stavu vedomia a je potrebná pomoc ďalšej osoby. Závažné hypoglykémie sa spájajú s bezvedomím a kŕčmi, opakované výskyty poškodzujú funkcie centrálneho nervového systému.   

Nočná hypoglykémia

Diabetici 1. typu mávajú hypoglykémie najmä v noci – tzv. tiché hypoglykémie. Príznakmi sú intenzívne sny, nočné mory, raňajšie bolesti hlavy, nepokojný spánok, chronická únava, depresie, nočné potenie, nočná triaška

Prvá pomoc pri hypoglykémii

Cieľom liečby je rýchla obnova glykémie. Hypoglykémiu je potrebné riešiť ihneď. Pri objavení prvých príznakov je vhodné zmerať hladinu cukru v krvi glukomerom.

Pri ľahkej hypoglykémii treba ihneď podať rýchlo vstrebateľné sacharidy – najlepšie v roztoku (sirup, ovocné šťavy). Ak príznaky neustupujú do 10 až 15 minút, znovu zmerať glykémiu a opakovať podávanie rýchlo vstrebateľných sacharidov. Po zlepšení treba zjesť 10-20 g pomaly vstrebateľných sacharidov (napr. chlieb), aby sa predišlo návratu hypoglykémie.

Pri ťažkej hypoglykémii,ak je pacient v bezvedomí, je potrebné aplikovať glukagón do svalu (0,5 mg deťom do 5 rokov, 1 mg starším). Efekt sa dostaví do 15 minút. V každom prípade treba zavolať lekára, ktorý aplikuje roztok 40% glukózy do žily. Po aplikácii glukagónu môže pacient zvracať. Najlepšie je diabetika s ťažkou hypoglykémiou dopraviť do nemocnice, kde ho ďalej liečia infúznou liečbou.

Glukagón je hormón, ktorý vedie k rýchlemu vzostupu hladiny cukru v krvi a mal by ho pri sebe nosiť každý diabetik liečený inzulínom.

Pri nočnej hypoglykémii treba mať poruke rýchlo účinkujúci cukor

Po dosiahnutí stabilizácie glykémie vždy treba kontaktovať lekára a informovať  ho a poradiť sa o ďalších opatreniach.

Komplikácie hypoglykémie 

Komplikácie môžu vzniknúť v dôsledku ťažkej jednorazovej hypoglykémie, ktorá môže viesť až ku smrti alebo v dôsledku cievnej mozgovej príhody, akútnej koronárnej príhody alebo poruchy srdcového rytmu spôsbenej hypoglykémiou. U diabetikov bývajú nebezpečné nočné hypoglykémie, ktorých je takmer polovica. Tieto nerozpoznané hypoglykémie sa podieľajú na náhlych úmrtiach diabetikov.

Hypoglykemická kóma

Kóma je stav hlbokého bezvedomia. V ťažších prípadoch postihnutý nereaguje ani na bolestivé podnety. Nízke hladiny krvného cukru(hypoglykémia) môžu viesť až k bezvedomiu. Opakované hypoglykemické kómy môžu spôsobiť trvalé poškodenie mozgu, ako prvá sa poškodzuje mozgová kôra. Hypoglykemickú kómu často sprevádzajú aj kŕče. Tento závažný stav sa v 3 až 10 percentách môže končiť smrťou.

Prevencia hypoglykémie

 • základom je spolupráca pacienta s lekárom, pacient by mal poznať vzťah stravy, fyzickej aktivity a podávania liečby
 • selfmonitoring glykémií
 • každý diabetik liečený inzulínom by mal mať pri sebe rýchlo vstrebateľný sacharid (hroznový cukor, prirodzene sladený nápoj,stolový cukor)
 • prispôsobenie liečby záťažovým situáciám ako sú vracanie a hnačky
 • úprava dávok inzulínu pri fyzickej aktivite, diabetik musí byť poučený o úprave dávok inzulínu pred záťažou, nutný je monitoring glykémií pred cvičením i po ňom, nemal by cvičiť pri glykémii pod 5mm/mol a nad 15 mmol/l
 • pri opakovaných glykémiách je nutné upraviť inzulínový režim, prípadne znížiť dávku liekov na cukrovku

Liečba výkyvov hladín cukru- stabilizácia glykémie

Cieľom správnej liečby hypoglykémie a hyperglykémie nie je riešenie vzniknutého stavu, ale zabránenie jeho vzniku. Stabilizácia glykémie má pre diabetika veľký význam.

Slovenská diabetologická spoločnosť odporúča diabetikom cieľové hontoy glykémií v rozmedzí:

Glykémia nalačno 4,0-7,2 mmol/l              

Glykémia po jedle 5,0-9,0 mmol/l

Ak sú pacientove glykémie príliš vysoké alebo príliš nízke, v spolupráci s lekárom je vhodné:

 • urobiť rozbor príčin hyperglykémií a hypoglykémií
 • upraviť jedálny lístok a/alebo fyzickú aktivitu
 • porozprávať sa o úprave liečby – nové typy inzulínov- inzulínové analógy znižujú riziko hypoglykémií
 • informovať sa, čo vysoké a nízke glykémie znamenajú pre jeho zdravotný stav a v akom prípade sa obrátiť na pohotovosť

Ďalším ukazovateľom správnej liečby cukrovky je glykovaný hemoglobín(HbA1c). Jeho hodnota poukazuje na priemernú hodnotu glykémií v období asi 3-4 mesiace pred stanovením.  Vyšetrenie hladiny glykovaného hemoglobínu je najefektívnejšia kontrola diabetu. Cieľová hodnota pre pacientov s diabetom je 6,5 až 7 percent. Ak pacient dosiahne takúto hodnotu, jeho cukrovka je dobre kompenzovaná, diabetes je správne liečený a má nižšie riziko komplikácií cukrovky než pacienti s vyššími hodnotami.

Správne zvolená liečba spolu s dodržiavaním zásad životného štýlu, pravidelnou kontrolou hodnôt cukru v krvi a správnou výživou dokáže zabrániť výkyvom hladín cukru a následným vážnym akútnym i chronickým komplikáciám diabetu alebo ich významne oddialiť.