Žiaci na trnavskom BESSTe o vyučovanie neprídu

Súkromná bilingválna základná škola a gymnázium BESST v Trnave už 4 roky používa okrem kníh  aj digitálnu komunikáciu a tablety (iPady).  Tablet má k dispozícii každý učiteľ aj každý žiak od 3. ročníka základnej školy až po maturantov. Žiaci sa tak vďaka tomu aj v súčasnej situácii  môžu plnohodnotne učiť. Prostredníctvom špeciálnej aplikácie komunikujú učitelia so žiakmi v reálnom čase, učitelia a žiaci sa medzi sebou navzájom vidia a môžu preberať učivo, ako keby boli v triede na vyučovaní.

na trnavskom BESSTe

Veľmi rýchlo sme sa vďaka tomu  prispôsobili situácii a naši žiaci majú od pondelka 16.marca “normálne” vyučovacie hodiny cez aplikáciu ZOOM Cloud meetings. Všetky triedy majú špeciálny rozvrh s väčšinou predmetov  v skrátenom režime 4 až 5 vyučovacích hodín denne. Žiaci sa presne podľa rozvrhu pripájajú do svojej “virtuálnej” triedy a učivo im vysvetľuje ich učiteľ. Vyučovanie žiakom začína každý deň o 8,30 hod. a končí o 11,55 hod. alebo 12,50 hod. “, informuje riaditeľka základnej školy Mgr. Eva Polláková.

Rovnaký systém a spôsob výučby používajú aj učitelia a žiaci na gymnáziu. Jediný rozdiel je vo využívanej aplikácii . Na gymnáziu sa učia študenti cez aplikáciu Teams.  „Viacero škôl sa rozhodlo vzdelávať online, avšak často je to iba zadávanie domácich úloh alebo posielanie pracovných listov. Chýba tam priame vysvetľovanie učiva a kontakt učiteľa so študentmi, ako aj interakcia študentov navzájom. Výhodou je kolaboratívny poznámkový zošit, do ktorého môžu okrem učiteľov zapisovať informácie aj všetci žiaci. Virtuálnu triedu máme vybavenú aj virtuálnou tabuľou. Učitelia môžu študentom učivo vysvetliť, študenti sa môžu pýtať, ak niečomu nerozumeli a  dokonca ich budeme môcť online aj hodnotiť “, dopĺňa Mgr. Ľubica Srnáková, riaditeľka gymnázia BESST.

Ako vyzerá online vyučovanie v čase karantény?

Školu navštevuje celkovo 521 žiakov nielen z Trnavy, ale aj z okolia. Všetci žiaci sa v určený čas pripoja do svojej virtuálnej triedy a majú spoločnú vyučovaciu hodinu. Každý žiak má zapnutú kameru, preto učiteľ môže skontrolovať, či sa žiak reálne zúčastňuje na vyučovaní a dáva pozor. „Výhody digitálneho vyučovania pociťujú nielen učitelia, ale aj žiaci, ktorí vďaka nemu nepoľavia v učení, môžu sa online stretnúť so spolužiakmi a pomôžeme im tak zmierniť dopad sociálnej izolácie kvôli koronavírusu “, hovorí  Roman Hirner zriaďovateľ školy. „Škola je pripravená aj na technické problémy, preto sme sa rozhodli vyučovať cez dve rôzne aplikácie. Máme tak pripravené záložné riešenie v prípade technických problémov jednej z aplikácií. Naša škola je pripravená v prípade predĺženia karantény vyučovať žiakov tak, aby nič nezmeškali a do konca školského  roka získali všetky potrebné vedomosti“, pokračuje.

Špeciálnu pozornosť venujú na škole najmladším žiakom. Prváčikovia a druháčikovia dostávajú materiály od svojich učiteľov cez rôzne aplikácie a triedni učitelia s rodičmi učivo konzultujú telefonicky alebo videostretnutím každý deň. Postupne však aj učiteľky prváckych a druháckych tried tiež zaraďujú online vyučovacie hodiny v rovnakom štýle ako majú starší žiaci. Druháci tak majú už 2-3 online vyučovacie hodiny denne.

Anglicko-slovenská škola BESST je komplex škôl od materskej školy až po gymnázium. BESST je jedinou školou v Trnavskom kraji, ktorá ponúka vzdelávanie podľa medzinárodných štandardov Cambridge University. História školy sa začala písať v roku 2009 a dnes patrí k prestížnym školám so štatútom Cambridge International School, ktorý umožňuje poskytovať vzdelávanie akceptované na celom svete. Škola sa zameriava na aktívne učenie sa žiakov tak, že sú v centre vyučovania. Využíva na to rôzne inovatívne metódy a formy (napr. Hejného metóda, zážitkové vyučovanie a pod.) . Poslaním všetkých troch škôl BESST je s láskou a rešpektom podporovať deti na ich ceste za vzdelaním.