Ochrana osobných údajov

Súkromie používateľa

Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi portálu www.woman.sk, spoločnosti LIFETIME.SK, spol.s.r.o., Tulipánová 7, 841 02 Bratislava, IČO 36255815, súkromné údaje vrátane osobných údajov a súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v registračnom formulári na marketingové účely ( súťaže usporiadané na internetovom portáli www.woman.sk).

Súhlas je platný počas doby nevyhnutnej na splnenie účelu spracúvania alebo do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov používateľom.

Používateľ si je vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Povinnosti používateľa

1. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na portáli www.woman.sk sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou, a teda nesmie žiadnym spôsobom:

a) propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine

b) propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním

c) otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok

d) používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou

e) ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav

f) propagovať detskú pornografiu

g) otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov

h) otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám

i) propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb

j) otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať

k) propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky

l) uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech

m) obchádzať vyššie uvedené zákazy

2. Používateľ sa nesmie snažiť brániť v diskusii na portáli www.woman.sk ostatným používateľom, prípadne ju narúšať. Používateľ nesmie obťažovať ostatných používateľov.

3. Používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na portáli www.woman.sk nárok na žiadnu autorskú odmenu.

4. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na portáli www.woman.sk na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5. Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na portal www.woman.sk ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie ne serveroch propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.