Podmienky

Podmienky používania portálu

Skôr než začnete používať internetový portál www.woman.sk, prečítajte si, prosím, pozorne nasledujúce upozornenia, ktorými sa riadi používanie tohto internetového portálu, informácií a materiálov na nich zverejnených. Služby prevádzkovateľa sú zo strany používateľov využívané na vlastné riziko a tým používatelia berú na vedomie, že môžu byť pri týchto službách vystavení rôznym obsahom, ktoré pre niektorých používateľov môžu byť nevhodné, neslušné, urážajúce.

Práva a povinnosti

Internetový portál www.woman.sk (s výnimkou stránok, ktoré sú s ním spojené
pomocou odkazov, prevádzkuje spoločnosť LIFETIME.SK, spol. s r.o so sídlom: Tulipánova 7, 841 02 Bratislava, Slovenská republika. IČO: 36255815, DIČ: 2021747860, IČDPH: SK 2021747860, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I. oddiel SRO, vložka: 34519/B. Prístup na tento internetový portál je možný z rôznych krajín po celom svete. Vzhľadom k tomu, že každá krajina má vlastné zákonné predpisy, ktoré sa môžu líšiť od zákonov v Slovenskej republike, súhlasíte vstupom na tento internetový portál s tým, že všetky záležitosti týkajúce sa využívania a obsahu tohto internetového portálu alebo súvisiace s ním, sa budú riadiť zákonmi Slovenskej republiky. Ďalej súhlasíte s tým, že výhradnú súdnu príslušnosť k riešeniu prípadných súdnych sporov budú mať súdy v Slovenskej republike. Portál www.woman.sk je verejný internetový portál poskytujúci rôzne služby, ako pre fyzické, tak aj pre právnické osoby. Štandardné služby sú používateľom poskytované bezplatne, pre komerčné a nekomerčné účely, s výnimkou špeciálnych spoplatnených služieb.

Textový a multimediálny obsah, ako aj akékoľvek informácie uverejnené na portáli www.woman.sk sú vlastníctvom redakcie, tvorcov, ďalších osôb a príslušných zdrojov, ktoré sa podieľajú na ich tvorbe v zmysle zákona č. 383/1997 Z.z.. Všetky zverejnené informácie, dáta a údaje sú chránené autorskými právami. Akékoľvek distribuovanie obsahu uverejneného na tejto doméne alebo akýchkoľvek jeho súčastí je možné až po získaní písomného súhlasu prevádzkovateľa portálu www.woman.sk alebo príslušného autora. Grafické a textové odkazy na naše stránky je možné legálne uverejniť na iných stránkach. Názor redakcie a prevádzkovateľa portálu www.woman.sk sa nemusí zhodovať s názormi autorov zverejnených príspevkov. Redakcia portálu a prevádzkovateľ www.woman.sk nezodpovedá za obsah príspevkov v diskusných fórach a pod textami. Za obsah a pravdivosť inzerátov, reklamných článkov a reklamných bannerov zodpovedajú zadávatelia kampaní.

Vylúčenie zodpovednosti a záruk

Vstup na portál www.woman.sk a jeho používanie je na vlastné riziko každého užívateľa. Prevádzkovateľ portálu www.woman.sk nezodpovedá za akékoľvek škody, vzniknuté či už priamo alebo nepriamo v súvislosti s používaním portálu www.woman.sk, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej či úplnej nefunkčnosti portálu www.woman.sk. Taktiež prevádzkovateľ www.woman.sk nezodpovedá za výšku vášho účtu za telekomunikačné služby.

Upozornenie

Na portáli www.woman.sk môžu byť uverejnené aj informácie, s ktorými sa redakcia nestotožňuje. Informácie, ktoré získate na portáli www.woman.sk alebo akoukoľvek inou formou z portálu www.woman.sk nenahrádzajú odbornú konzultáciu, diagnostiku, či ošetrenie u odborného lekára alebo iného špecialistu. Spoločnosť Lifetime.sk a redakcia www.woman.sk a autori textov nenesú preto žiadnu zodpovednosť za to, ak sa používateľ neobráti na ošetrujúceho lekára, právnika, či iného odborníka, následkom čoho by mohlo prísť k poškodeniu zdravia alebo inej mimoriadnej udalosti. Redakcia www.woman.sk si vyhradzuje právo mazať, meniť a dopĺňať príspevky, ktoré nezodpovedajú filozofii a cieľu portálu www.woman.sk.

Registrácia používateľa

 • Internetový portál www.woman.sk využíva registráciu. Registrácia používateľa na portáli www.woman.sk nie je povinná, zaregistrovaním má však používateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú na portáli www.woman.sk zaregistrovaní.
 • Informácie, ktoré používateľ vyplní v registračnom formulári internetového portálu www.woman.sk, musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný používateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov okamžite opraviť tieto údaje v profile používateľa, a to do 10 dní od okamihu, keď zmena údajov nastala.

Súkromie používateľa

Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi portálu www.woman.sk, spoločnosti LIFETIME.SK, spol.s.r.o., Tulipánová 7, 841 02 Bratislava, IČO 36255815, súkromné údaje vrátane osobných údajov a súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v registračnom formulári na marketingové účely ( súťaže usporiadané na internetovom portáli www.woman.sk).

Súhlas je platný počas doby nevyhnutnej na splnenie účelu spracúvania alebo do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov používateľom.

Používateľ si je vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.  

 

Povinnosti používateľa

 1. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na portáli www.woman.sk sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou, a teda nesmie žiadnym spôsobom:
  • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine
  • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok
  • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou
  • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav
  • propagovať detskú pornografiu
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov
  • otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám
  • propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať
  • propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky
  • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech
  • obchádzať vyššie uvedené zákazy
 2. Používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na portáli www.woman.sk nárok na žiadnu autorskú odmenu.
 3. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na portáli www.woman.sk na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 4. Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na portal www.woman.sk ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie ne serveroch propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.

Reklama na portáli www.woman.sk

Používateľ sa zaväzuje, že:

 • nebude robiť nič v snahe odstrániť, respektíve zabraňovať zobrazovaniu reklamy na portáli www.woman.sk,
 • si nebude vypínať zobrazovanie obrázkov.
  Používateľ súhlasí s tým:
 • že mu bude zobrazovaná reklama na portáli www.woman.sk

Pripomienky

Poteší nás, keď nás upozorníte na prípadnú chybu, ktorá nám unikla, alebo ak nám napíšete svoje pripomienky a návrhy na zlepšenie portálu. Pokiaľ máte záujem o užšiu spoluprácu v rámci obsahu tohoto portálu, prosíme, napíšte nám. Môžete písať na e-mail: woman@woman.sk

Zmena pravidiel

Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Prevádzkovateľ nie je povinný o zmene pravidiel informovať používateľov. Tieto sú k dispozícii používateľom na internetovej stránke prevádzkovateľa.

Všeobecné pravidlá a podmienky súťaží na portáli www.woman.sk

Ak nie je v pravidlách súťaže uvedené inak, platia pre súťaže tieto všeobecné pravidlá:

 • Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby staršie ako 18 rokov s adresou doručovania výhier na území Slovenske republiky a Českej republiky, ktorí sa zaregistrujú ma portáli www.woman.sk
 • Súťažiaci sa nemôžu zúčastniť jednej a tej istej súťaže viackrát
 • Redakcia internetového portálu www.woman.sk sa zaväzuje vyhodnotiť súťaže uverejnené na portáli www.woman.sk najneskôr do 30 dní po ich ukončení
 • Účastníci súťaží, ktorí nespĺňajú podmienky súťaží alebo tí, ktorí konajú v rozpore s pravidlami súťaže, s dobrými mravmi či zásadami fair-play, nebudú do súťaže zaradení, prípadne budú redakciou vyradení.
 • Výsledky súťaží budú uverejnené na stránkach portálu www.woman.sk vždy najneskor do 30 dní po skončení súťaže
 • Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami a pravidlami súťaže. Zároveň vyjadruje svoj súhlas so zverejnením svojho mena a miesta bydliska na internetovom portáli www.woman.sk v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže
 • Redakcia portálu www.woman.sk je oprávnená bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže, či súťaž pozastaviť, odvolať alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť pravidlá
 • Výhry budú rozposlané Slovenskou poštou najneskôr do 90 dní od vyhlásenia súťaže pokiaľ nie je uvedené inak.
 • Redakcia portálu www.woman.sk nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre či výhry samotnej po jej podani na Slovenskej pošte
 • V prípade, že výhra nebude účastníkom súťaže vyzdvihnutá, vráti san a adresu redakcie portálu www.woman.sk, bude možné si ju vyzdvihnúť osobne, na základe dohovoru s redakciou www.woman.sk v dohodnutom termíne, najneskôr však do 3 mesiacov od vyhlásenia výsledkov súťaže. Potom výhra prepadá. Účastník je oprávnený reklamovať nedoručenie výhry v priebehu 3 mesiacov od oznámenia výhry
 • Redakcia portálu www.woman.sk si vyhradzuje právo v prípade nutnosti nahradiť výhru inou výhrou podobnej hodnoty
 • Výhry nieje možné vymeniť za hotovosť a nieje ioch možné vymáhať súdnou cestou